DPPS

Our X-Toppers

Shubhanjali Pandey

93.80

Yashi Yadav

90.20

Vaibhavi Srivastava

89.60

Ishwar Srivastava

89.20

Madhavi Maurya

88.40

Shubh Mohan

88.00

Alaukik Yadav

86.00

Sristee Yadav

86.00

Anjali Kumari Meena

84.00

Lakshya Bhansali

99% (Commerce)